Uproszczona księgowość to coś, na co z niecierpliwością czekają małe spółki. Dzięki zmianom, które mają wejść w życie w najbliższym czasie, niewielkie przedsiębiorstwa będą mogły ograniczyć się do sporządzania skróconych sprawozdań finansowych i, w związku z tym, zaoszczędzić na obsłudze księgowej.

a26Małe i średnie przedsiębiorstwa, które od lat chcą wprowadzenia uproszczonej księgowości dla mikrospółek, niebawem doczekają się wprowadzenia pożądanych zmian. Z postulatami mikropodmiotów zgodziła się Unia Europejska, a nowe zmiany zapisane zostały w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady. Nowe regulacje będą obowiązywały począwszy od sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Zmiany dotyczyć będą spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych, które w roku obrotowym i w roku poprzedzającym nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących wielkości:

  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej 350 tys. euro,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za dany rok obrotowy stanowiły równowartość 700 tys. euro,
  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 10 osób.

Na uproszczeniach skorzystają także związki zawodowe, stowarzyszenia, izby gospodarcze, organizacje pracodawców, fundacje, organizacje opieki społecznej i dobroczynności, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, a także osoby fizyczne, spółki jawne i partnerskie (po spełnieniu określonych warunków). Szacuje się, że z uproszczonej księgowości skorzysta nawet 34 tys. jednostek. Mają na tym zaoszczędzić nawet 17 mln zł w skali roku.

Napisz komentarz