Inwentaryzacja ma na celu sporządzenie wyceny bilansowej poprzez wyliczenie aktywów i pasywów oraz uzyskanie ich realnej wartości w ewidencji księgowej. Art. 27 pkt. 1 oraz 2 wszystkie działania związane z inwentaryzacja powinny zostać udokumentowane oraz znaleźć się w księgach rachunkowych danego roku obrotowego zgodnie z terminem inwentaryzacji.

Żeby proces inwentaryzacji przebiegł sprawnie niezbędne jest trzymanie się regulaminu, który wpisany jest w politykę rachunkową przedsiębiorstwa. Niezwykle pomocny jest również harmonogram działań inwentaryzacyjnych oraz wyznaczenie specjalnej komisji inwentaryzacyjnej. Aby proces inwentaryzacji przebiegł w odpowiedni sposób, istotnym będzie dokładne sprecyzowanie ekipy odpowiedzialnej za poszczególne operacje gospodarcze.

Termin wykonania inwentaryzacji rozpoczyna się 3 miesiące przed zakończeniem roku obrotowego, skończyć natomiast musi się 15 stycznia następnego roku. Kluczem do właściwego przeprowadzenia inwentaryzacji jest odpowiedni plan działania, dlatego na początku warto przygotować dokumentację formalną. Następnie powinno się ustalić jaki jest faktyczny stan wszystkich aktywów i pasywów tego dnia. Następnie dokonujemy porównania z zapisami w ewidencji księgowej, żeby przejść do wyjaśniania różnic ewentualnych niedoborów i nadwyżek. W konsekwencji rozliczamy osoby, które odpowiadają za rozbieżności i finalnie wyrównujemy zapisy w księdze ewidencyjnej ze stanem faktycznym.

Napisz komentarz