Straż Miejska m.st. Warszawy
[z siedzibą ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa]
poszukuje kandydata na stanowisko

Inspektor ds. Ewidencji Majątku
w Wydziale Logistyki, Referacie Ewidencji
Miejsce pracy: Warszawa
oferta pracy – 530

 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie prowadzenieewidencji aktywów trwałych Straży Miejskiej m. st. Warszawy, w tym: prowadzenie ewidencji analitycznej w ujęciu ilościowo-wartościowym aktywów trwałych oraz ich klasyfikacja, dokonywanie oznakowań składników majątkowych przyjmowanych na stan jednostki; przygotowywanie dokumentacji związanej z ewidencjonowaniem obiegu mienia Straży Miejskiej oraz dbanie o jej aktualizację i doręczanie pracownikom; przeprowadzanie okresowych kontroli aktywów trwałych, będących na stanie komórek organizacyjnych; prowadzenie punktu tymczasowego przechowywania składników majątkowych oraz ocena ich przydatności do dalszego użytkowania; prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej aktywów trwałych Straży Miejskiej.

 

Oferujemy: stabilne zatrudnienie, dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy, premię motywacyjną, „trzynastą pensję”, bezpłatne szkolenia, dofinansowanie nauki na studiach, świadczenia socjalne, pakiet opieki medycznej, preferencyjne ubezpieczenie grupowe, bezpłatne zajęcia sportowe, zniżki  na wydarzenia kulturalne.

Wymagania niezbędne:

 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego związanego z prowadzeniem ewidencji majątkowej
 • minimum 5 lat stażu pracy przy wykształceniu średnim lub średnim branżowym lub 2 lata stażu pracy
 • przy wykształceniu wyższym
 • wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe
 • podstawowa znajomość Ustawy o rachunkowości
 • znajomość Klasyfikacji Środków Trwałych oraz przepisów związanych z gospodarowaniem składnikami majątkowymi i ich ewidencji
 • znajomość obsługi pakietu MS Office - w szczególności programu MS Excel w zakresie pracy z tabelami
 • (w tym edycja i porządkowanie danych)
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • prawo jazdy kat. B
 • podstawowa wiedza na temat działalności Straży Miejskiej m. st. Warszawy

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej m. st. Warszawy;
2. inspektorem ochrony danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy jest Małgorzata Kumor, adres kontaktowy: iod@strazmiejska.waw.pl ;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Inspektor ds. Ewidencji Majątku w Wydziale Logistyki, Referacie Ewidencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody oraz w związku z art.221 Kodeksu Pracy;
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnemu odbiorcy;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji;
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy inspektora ochrony danych;
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Inspektor ds. Ewidencji Majątku w Wydziale Logistyki, Referacie Ewidencji.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.