Ogłoszenie numer: 6926004, z dnia 2022-05-19

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. Jana Rosnera

Księgowy / Księgowa w Dziale Finansowo-Księgowym

Miejsce pracy: Wrocław

 

Opis stanowiska

Przewidywany zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ewidencjonowanie i dekretowanie dowodów księgowych dotyczących dochodów (faktury za sprzedaż, wyciągi bankowe), gospodarki magazynowej oraz majątku.
 • Terminowe odprowadzanie dochodów na centralny rachunek budżetu państwa. Windykacja należności (wystawianie not odsetkowych, wezwania do zapłaty, przygotowywanie dokumentacji do windykacji sądowej).
 • Wystawianie faktur za sprzedaż usług, dostaw oraz refakturowanie usług na inne jednostki. Fiskalizacja należności. Ustalanie momentu podatkowego, stawki vat, vat należnego. Prowadzenie rejestru vat dotyczącego sprzedaży.
 • Prowadzenie kasy głównej - przyjmowanie należności, regulowanie zobowiązań.
 • Terminowe regulowanie i przygotowywanie dyspozycji finansowych (przelewów).

Pozostałe zadania:

 • Rejestracja i kontrola obiegu faktur i innych dowodów księgowych pomiędzy działami w jednostce.
 • Sporządzanie projektów sprawozdań, analiz finansowych i budżetowych dotyczących uzyskiwanych dochodów oraz wzajemnych rozliczeń miedzy jednostkami PIP.
 • Okresowe weryfikowanie i uzgadnianie sald kont rachunkowych wg wszystkich klasyfikacji oraz z kontrahentami. Przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji dotyczącej majątku jednostki.
 • Kontrola wystawianych dokumentów w ewidencjach pomocniczych dotyczących gospodarki magazynowej oraz majątku jednostki. Uzgadnianie stanów w ewidencjach pomocniczych z księgami rachunkowymi.
 • Zastępstwo starszego księgowego dotyczącego rozliczania wynagrodzeń oraz umów cywilnoprawnych.

Wymagania

 • wykształcenie średnie
 • staż pracy 2 lata

Wymagania dodatkowe:

 • Preferowane wykształcenie ekonomiczne oraz doświadczenie w pracy na stanowisku w księgowości i rachunkowości w jednostkach budżetowych min. 2 lata.
 • Znajomość regulacji prawnych w zakresie zajmowanego stanowiska w szczególności:
  • ustawy o rachunkowości,
  • ustawy o finansach publicznych,
  • ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • znajomość przepisów VAT.
 • Znajomość zagadnień klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości budżetowej w zakresie księgowości budżetowej.
 • Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, odporność na stres, umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność i systematyczność.
 • Znajomość obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem programów finansowo – księgowych, bankowych, TREZOR (sprawozdawczość budżetowa).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny i życiorys wraz z danymi umożliwiającymi kontakt z osobą składającą ofertę (numer telefonu, adres e-mail);
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku;
 • oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie do celów naboru;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności (za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych, przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo skarbowe, a także za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego), posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane i opatrzone datą.


Miejsce składania dokumentów: Ośrodek Szkolenia PIP, ul. M. Kopernika 5, 51-622 Wrocław

z dopiskiem: „oferta pracy – Księgowy/ Księgowa w Dziale Finansowo-Księgowym”

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20 maja 2022 r.

 

Ze szczegółowymi wymaganiami i zakresem zadań na oferowanym stanowisku można zapoznać się na stronach: www.gov.pl/web/pip lub www.ospip.pl


Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne oferty

19.05.2022

Бухгалтер

Firma: JTI GBS

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Наша пропозиція: Конкурентоспроможна оплата (разом з річним бонусом) і привабливий пакет...

Więcej informacji

19.05.2022

Księgowa / Księgowy

Firma: BAKS Kazimierz Sielski

Lokalizacja: mazowieckie / Karczew

Opis stanowiska: Przygotowywanie zestawień do przelewów wychodzących w EUR i PLN Dekretowanie dokumentów Przygotowywanie dokumentów do obiegu Księgowanie...

Więcej informacji