Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy księgowy
Miejsce pracy: Pruszcz Gdański
Ogłoszenie o naborze Nr 88380

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca w siedzibie Urzędu z klientem zewnętrznym,

 • praca administracyjno-biurowa,

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: •  budynek posiada windę

 • Toaleta przystosowana do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencje przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i opłat
 • Dokonuje rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatku i opłat oraz wydaje postanowienia w tym zakresie
 • Przeprowadza rozliczenie rachunkowo-kasowe pracowników działu egzekucji administracyjnej
 • Kontroluje prawidłowość potrąceń wynagrodzeń dokonywanych przez płatników i inkasentów
 • Prowadzi ewidencje grzywien, mandatów, kar pieniężnych, kosztów egzekucyjnych związanych z dochodzonymi należnościami i innych należności nałożonych na podstawie właściwych przepisów prawnych
 • Prowadzi ewidencje i rozlicza sumy depozytowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe