Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy księgowy
Miejsce pracy: Piekary Śląskie
Ogłoszenie o naborze Nr 116732

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • zagrożenie korupcją

 • obsługa klientów zewnętrznych


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek Urzędu wyposażony w platformę dla osób niepełnosprawnych (dostęp na parterze budynku)

 • budynek Urzędu posiada oświetlenie sztuczne i naturalne, odpowiednią wentylację, ogrzewanie i wyposażenie stanowisk zgodnie z przepisami

 • węzeł sanitarny nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawynych

 • budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz głuchych

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencje przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i opłat
 • Dokonuje rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatków, opłat i ceł oraz wydaje postanowienia w tym zakresie
 • Prowadzi rozliczenia rachunkowo-kasowe pracowników Referatu Egzekucji Administracyjnej
 • Prowadzi ewidencje i rozlicza sumy depozytowe
 • Prowadzi ewidencje grzywien, mandatów, kar pieniężnych, kosztów egzekucyjnych związanych z dochodzonymi należnościami i innych należności nałożonych na podstawie właściwych przepisów prawnych
 • Obsługuje rachunki bankowe w zakresie sum depozytowych
 • Wykonuje sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań wynikającą z przepisów odrębnych z wyłączeniem sprawiozdań sporządzanych centralnie przez Naczelnika Pierwszego Urządu Skarbowego w Bydgoszczy
 • Kontroluje prawidłowość potrąceń wynagrodzeń dokonywanych przez płatników i inkasentów
 • Dokonuje rozliczeń wpływów uprawnionych podmiotów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacja obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrzym/wewnętrznym
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowch i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty

  23.03.2023

  S2P Junior Accountant

  Firma: Arla Global Shared Services Sp. z o.o.

  Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

  At Arla, we do so much more than make some of the world’s favourite dairy products. In Shared Service Centre in Gdansk we support our colleagues worldwide by providing...

  Więcej informacji

  23.03.2023

  S2P Junior Accountant

  Firma: Arla Global Shared Services Sp. z o.o.

  Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

  At Arla, we do so much more than make some of the world’s favourite dairy products. In Shared Service Centre in Gdansk we support our colleagues worldwide by providing...

  Więcej informacji