Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy księgowy
Miejsce pracy: Piekary Śląskie
Ogłoszenie o naborze Nr 116732

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • zagrożenie korupcją

 • obsługa klientów zewnętrznych


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek Urzędu wyposażony w platformę dla osób niepełnosprawnych (dostęp na parterze budynku)

 • budynek Urzędu posiada oświetlenie sztuczne i naturalne, odpowiednią wentylację, ogrzewanie i wyposażenie stanowisk zgodnie z przepisami

 • węzeł sanitarny nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawynych

 • budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz głuchych

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencje przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i opłat
 • Dokonuje rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatków, opłat i ceł oraz wydaje postanowienia w tym zakresie
 • Prowadzi rozliczenia rachunkowo-kasowe pracowników Referatu Egzekucji Administracyjnej
 • Prowadzi ewidencje i rozlicza sumy depozytowe
 • Prowadzi ewidencje grzywien, mandatów, kar pieniężnych, kosztów egzekucyjnych związanych z dochodzonymi należnościami i innych należności nałożonych na podstawie właściwych przepisów prawnych
 • Obsługuje rachunki bankowe w zakresie sum depozytowych
 • Wykonuje sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań wynikającą z przepisów odrębnych z wyłączeniem sprawiozdań sporządzanych centralnie przez Naczelnika Pierwszego Urządu Skarbowego w Bydgoszczy
 • Kontroluje prawidłowość potrąceń wynagrodzeń dokonywanych przez płatników i inkasentów
 • Dokonuje rozliczeń wpływów uprawnionych podmiotów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacja obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrzym/wewnętrznym
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowch i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty

  27.03.2023

  Młodszy księgowy/księgowa

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

  Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

  księgowanie zdarzeń gospodarczych (pełna księgowość, księgowość uproszczona)uzgadnianie kont księgowych i rozrachunków, pomoc przy sporządzaniu deklaracji...

  Więcej informacji

  27.03.2023

  Młodsza Księgowa / Młodszy Księgowy

  Firma: EwTrade Ewa Marzec

  Lokalizacja: mazowieckie / Komorów

  Zadania: prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych, księgowanie faktur sprzedaży i faktur kosztowych, księgowanie wyciągów bankowych, uzgadnianie kont księgowych z...

  Więcej informacji