Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

Starszy specjalista / Główny specjalista ds. analiz, planowania, sprawozdawczości i baz kosztowych
Miejsce pracy: Warszawa
Zadania na stanowisku:
 • sporządzanie krótko i długoterminowych planów finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji,
 • przygotowywanie cyklicznych raportów/ informacji w zakresie stwierdzonych odchyleń ilościowych i jakościowych w stosunku do obowiązujących planów,
 • określanie wysokości stawek opłat nawigacyjnych w oparciu o tabele sprawozdawcze opłat oraz model kalkulacyjny,
 • prowadzenie kompleksowych analiz z zakresu finansów (analiza CBA, analiza kosztu kapitału, symulacje stawek jednostkowych opłat nawigacyjnych w oparciu o zadane scenariusze biznesowe),
 • aktywny udział w procesie opracowywania i monitorowania Planów Skuteczności Działania,
 • współpraca z innymi komórkami wewnętrznymi w zakresie sporządzania rocznych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie raportów zarządczych na potrzeby kadry zarządzającej oraz instytucji zewnętrznych,
 • ocena zasadności finansowej proponowanych zmian legislacyjnych oraz regulacyjnych do dokumentów krajowych i międzynarodowych,
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami w zakresie odpowiedzialności Działu,
 • udział w spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących zagadnień finansowych.
Wymagania wobec kandydatów:
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: rachunkowość, kontroling finansowy, finanse i bankowość, zarządzanie finansami lub pokrewne,
 • min. 6 lat doświadczenia zawodowego w przypadku stanowiska starszego specjalisty oraz 8 lat doświadczenia zawodowego w przypadku głównego specjalisty,
 • doświadczenie w sporządzaniu analiz finansowych, planów finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji,
 • doświadczenie w ustalaniu wysokości cen jednostkowych usług/produktów podmiotów działających w branży regulowanej,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie współpracy z zewnętrznymi podmiotami krajowymi i/lub międzynarodowymi,
 • znajomość zasad rachunkowości finansowej i zarządczej, MSR i MSSF,
 • umiejętność sporządzania i analizowania sprawozdań finansowych,
 • znajomość zagadnień z obszaru skuteczności działania służb żeglugi powietrznej, w tym rozumienie wzajemnych relacji między kluczowymi obszarami skuteczności działania, w tym wpływu na efektywność kosztową,
 • umiejętność sporządzania tabel sprawozdawczych opłat nawigacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego - min. poziom. B2 (znajomość będzie weryfikowana wewnętrznym testem),
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • zdolność podejmowania decyzji w sytuacji pod stresowej,
 • gotowość i umiejętność szybkiego przyswajania nowej wiedzy,
 • umiejętność współpraca i komunikatywność.
Mile widziane:
 • znajomość zagadnień skuteczności działania służb żeglugi powietrznej, w szczególności w obszarze efektywności kosztowej, a także umiejętność sporządzania tabel sprawozdawczych opłat nawigacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Oferujemy: 
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • benefity pozapłacowe: ubezpieczenie medyczne, dofinansowanie wypoczynku tzw. "grusza", PPE, pakiet dodatkowych ubezpieczeń itp.,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego w branży lotniczej, w jedynej tego typu Agencji w Polsce.
Klauzula

„Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a po dniu 25 maja 2018 r do art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej jako administrator danych osobowych (Warszawie, ul. Wieżowa 8, mail: rekrutacja@pansa.pl tel. +48 22 574 59 43, IOD - email: inspektorochronydanych@pansa.pl) moich danych osobowych, jeżeli będą wykraczały poza zakres art. 22‘ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie zawartym w mojej aplikacji, w celu przeprowadzenia rekrutacji. Zgodnie z art. 13 RODO oświadczam, że zostałem poinformowany, iż istnieje prawo do żądania od PAŻP dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Jak również, że archiwizacja dokumentów, w tym zawierających dane osobowe jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi m.in. Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U.1983 nr 38 poz.173 z poźn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 11 z dnia 30.04.2007r Prezesa PAŻP (z późn. zm.). Przepisy w tym zakresie określają m.in. sposób postępowania z dokumentami oraz klasyfikację i ich okres archiwizacji”.

Aplikacje nieopatrzone taką klauzulą nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.

Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli pracodawca uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikuje je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych. Brak umieszczenia powyższego zapisu na aplikacji, uniemożliwi podjęcie przez PAŻP procedury rekrutacyjnej.}

Podobne oferty

24.10.2021

Analityk Finansowy / Operacyjny

Firma: Norautron Electronics Sp. z o.o.

Lokalizacja: łódzkie / Zduńska Wola

Opis stanowiska: sporządzanie analiz, zestawień oraz prezentacji dotyczących wyników operacyjnych Spółki analizowanie danych dotyczących kluczowych wskaźników...

Więcej informacji

24.10.2021

Senior Analyst with Coordinator role within Liquidity & Funding team

Firma: Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Would you like to join a fast-paced and dynamic field of critical importance in the international finance industry? We are now looking for a Senior Analyst with...

Więcej informacji